Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning och syfte

Syftet med denna integritetspolicy är att säkerställa att LK Ent3prenad AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

LK En3prenad AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av [styrelsen] minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Ledamoten och suppleanten är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Driftansvarige/suppleanten har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

Laglighet

Ändamålsbegränsning

Uppgiftsminimering

Korrekthet

Lagringsminimering

Integritet och konfidentialitet

För följande behandling av personuppgifter vid anställning och beställning av id06 gäller åtgärder som kod på Mail och dator.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till driftansvarige utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

 

Jobba hos oss?

Jobba hos oss?

Medarbetarna är vår främsta styrka

Vill du vara med och utveckla ett växande företag. Vi söker medarbetare som gillar att jobba på egen hand och i grupp. Du får gärna ha erfarenhet i branschen men det är inte nödvändigt. Däremot är det nödvändigt att du är effektiv och villig att lära dig och att kvalitet och ansvar är viktigt för dig. Du ska kunna ta direktiv men också egna initiativ.

Om du är intresserad är du välkommen att fylla i formuläret och skicka in ditt CV.

Skicka oss ditt CV

Fält märkta med * är obligatoriska

För att kontakta oss måste du kryssa i rutan (Jag godkänner) och samtycka att LK En3prenad AB tar del av dina kontaktuppgifter. Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy »

KMA Policy

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att utvecklas och möta kraven från våra kunder och beställare samt för att ge våra kunder rätt kvalitet, vår verksamhet en minskad miljöpåverkan, och våra medarbetare en säker arbetsmiljö.

 

Kvalitetspolicy

LK En3prenad AB arbetar med allt inom projekt- och arbetsledning. Vi vill:
 • Utföra arbetet i överensstämmelse med ingångna avtal.
 • Inte förlora en kund på grund av reklamationer.
 • Vara kända och respekterade för hög leveranssäkerhet.
 • Ständigt förbättra metoder, produkter och utrustning.
 • Ha ett fungerande samarbete med våra leverantörer.
Kundens behov, krav och förväntningar uppfylls, genom att:
 • Arbetet utförs av utbildad, erfaren och kompetent personal.
 • Personalen är kvalitetsmedveten och arbetar förebyggande.Att säkerställa att vårt ledningssystem är effektivt och dokumenterat utgör ett åtagande för varje chef och medarbetare.

Miljöpolicy

När LK En3prenad AB utför våra projekt och arbeten kan våra kunder förvänta sig att vi:
 • Använder miljömärkta produkter, metoder och redskap.
 • Använder miljöklassade bilar.
 • Hanterar avfall enligt anvisning och föreskrifter.
 • Utbildar våra anställda i miljöfrågor.
 • Förebygger föroreningar och följer tillämplig miljölagstiftning.
Varje anställd i vårt företag åtar sig att ständigt minska miljöpåverkan genom att följa denna policy. Policyn är tillgänglig för allmänheten.

Arbetsmiljöpolicy

LK En3prenad AB arbetar med allt inom brandtätning, fogning, snöröjning och trädgårdsskötsel. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och som anställd kan du förvänta dig:
 • En säker, trevlig och utvecklande arbetsplats med ledare som sätter tydliga mål och engagerar medarbetarnas egen förmåga till ansvar och initiativ.
 • Arbetsglädje genom öppenhet, kommunikation och samverkan.
 • Förebyggande åtgärder för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Möjligheter till kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid.
 • Att bli informerad om risker för arbetsskador, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning.
 • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten.
Vi bevakar och följer gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollerar egen lagefterlevnad. Denna policy utgör ett åtagande för VD och medarbetare att förebygga skador och ohälsa samt engagemang för ständiga förbättringar.

Kontakta oss

SKICKA OSS ETT MAIL

För att kontakta oss måste du kryssa i rutan (Jag godkänner) och samtycka att LK En3prenad AB tar del av dina kontaktuppgifter. Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy »

KONTAKTINFORMATION

LK En3prenad AB

Adress:
BOX 687
136 26 Haninge

Dennis Karlsson
Tel: +46 72 517 19 79
dennis[at]lken3prenad.se